Общинска избирателна комисия Ново село


РЕШЕНИЕ
№ 43-МИ
Ново село, 14.10.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на изборен район 0530 - Ново село при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., определяне броя на членове на подвижните секционни избирателни комисии при провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и изготвяне на разпределението на местата в ПСИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината

В ОИК – Ново село е постъпило писмо с изх. № РД-02-2509/11.10.2019 г. на Анита Тодорова, изпълняваща длъжността Кмет на Община Ново село, към което е приложен списък с броя на подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. От приложеният списък е видно, че са подадени 35 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия  от с. Ново село, 23 заявления от с. Винарово, 14 заявления от с. Неговановци , 7 заявление от с. Флорентин и  16 заявления от с. Ясен.  Постъпило е и писмо с изх. № РД-02-2523/14.10.2019 г. на Анита Тодорова, изпълняваща длъжността Кмет на Община Ново село, към което е приложена Заповед № РД 02 – 251/12.10.2019г. за образуване на  3 подвижни избирателни секции.

ОИК – Ново село разгледа постъпилите документи и намира, че по отношение на следните населени места са изпълнени изискванията на чл. 90, ал. 1 от ИК за определяне на подвижни секционни избирателни комисии, а именно: с. Ново село, с. Винарово и с. Неговановци. С оглед броя подадени заявления и горепосочената заповед  в тези населени места, ОИК- Ново село следва да определи 3 подвижни секционни избирателни комисии, от които една подвижна секционни избирателни комисии в с. Ново село,  една подвижна секционна избирателна комисия в с. Неговановци  и с. Ясен и една подвижна секционна избирателна комисия в с. Винарово и с. Флорентин.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка, чл.87,ал1.т.1 от  ИК,  т.12 от Решение № 1029-МИ от 10.09.2019г. на ЦИК, във  връзка с  с чл. 90, ал. 1 от ИК и чл.92,ал.4 от ИК, Общинска избирателна комисия - Ново село

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ три подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК),  както и броят на членовете на секционните избирателни комисии, включително председател, заместник-председател и секретар както следва:

0530 00008 с адрес с. Ново село ул. „Арх. Илия Попов” № 89, с район с. Ново село - 5 члена.

0530 00009 с адрес с. Неговановци, ул. „Седма” № 4, с район с. Неговановци  и с. Ясен - 5 члена.

0530 00010 с адрес с. Винарово, ул „Първа” № 69 с район с. Винарово и с Флорентин - 5 члена.

РАЗПРЕДЕЛЯ местата в ПСИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината при провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

 

 

Партии

Общо брой представители

Представители в ръководството на СИК

ПП „ГЕРБ“

3

3

КП „БСП за България“

3

3

КП „Обединени патриоти“

3

1

ПП „ДПС“

3

1

ПП ВОЛЯ

3

1

 

 

 

Общо

15

9

 

 

Препис от Решението да се изпрати незабавно на Кмета на Община Ново село за сведение.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Цветомира Димитрова Славова

* Публикувано на 15.10.2019 в 09:55 часа

Календар

Решения

  • № 85-МИ / 04.11.2019

    относно: ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Община Ново село

  • № 84-МИ / 04.11.2019

    относно: ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: КМЕТСТВО ВИНАРОВО

  • № 83-МИ / 04.11.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Ново село

всички решения